ข่าวสังคม » ศธจ. เชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ศธจ. เชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

4 เมษายน 2023
109   0

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และมอบโอวาทให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบ ซึ่งเป็นของพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นความชอบในราชการ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้ ถือว่าเป็นผู้มีเกียรติยศและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน รวมถึงวงศ์ตระกูลด้วย กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาในวันนี้  การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่าข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีความอุตสาหะ ชื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ข้าราชการทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กระผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และขอให้ท่านทั้งหลายรักษาเกียรติ และคุณงามความดีนี้ไว้ในวงศ์ตระกูลให้ยั่งยืนสืบไป”

นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของพิธีรับพระราชทานฯ ว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ลงมา และเหรียญจักรพรรดิมาลา มีผู้ได้รับพระราชทานเป็นจำนวนมาก เหลือวิสัยที่จะจัดให้เข้ารับพระราชทาน

ต่อพระหัตถ์ได้ กองประกาศิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน มอบกระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัด เพื่อเจ้ากระทรวง ทบวง กรม จะได้มอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในโอกาสอันควรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับพระราชทาน จำนวน 10 ราย ดังนี้

เหรียญจักรพรรดิมาลา

  1. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
  2. น.ส.จันทร์แสง พรมสี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  3. นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

  1. นางเกษณี สีไพร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  2. นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

  1. น.ส.วารินทร์ วิตูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  2. นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

  1. นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  2. น.ส.ธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

  1. น.ส.ผุสดี จิรนากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ