ข่าวสังคม » วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมงานบวร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธุ์ ครั้งที่ 3

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมงานบวร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธุ์ ครั้งที่ 3

24 มีนาคม 2023
202   0

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มูลนิธิวัดเงิน อุทยานการเรียนรู้ภูมิปัญญาเมืองโยนกนาคพันธุ์ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ประธานมูลนิธิวัดเงิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการหมู่บ้านดงป่าสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จัดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ 3” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม และเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจ ให้เกิดความตระหนัก ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานต่อไป

พิธีเปิดงานวันนี้ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพิวันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายวิทยา ชมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย แม่จันและเชียงแสน กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย

– งานทำบุญคืนคุณแผ่นดิน และพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

– ศูนย์เรียนรู้ผ้าเชียงแสน มรดกเมืองโยนกนาคพันธุ์

– การจัดอบรมดุนลายหัตถกรรมเครื่องเงิน

– การจัดบูธออกร้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซุ้มจำหน่ายสินค้า กาดหมั้วคัวลำ

– การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ประกวดและแข่งขันทางวัฒนธรรม “ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง”

– การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย

– การเดินแฟชั่นผ้าไทย

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ จันทร์ศิลป์, นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ร่วมเดินแบบผ้าไทย

นางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสุพรรณี เตชะตน วิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายณัฐพล ถิ่นนอก นักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมงานดังกล่าว