ข่าวสังคม » การประชุมหารือการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

การประชุมหารือการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

23 มีนาคม 2023
110   0

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. การประชุมหารือการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย


นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสำนักงานศิปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ และภัณฑารักษ์ รวมถึงข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือการเตรียมงาน โครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023


เพื่อประชุมหารือเตรียมการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เพื่อเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง การใช้พื้นที่เพื่อติดตั้ง/จัดแสดงงานประติมากรรม งานศิลปะ การบริหารงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงราย และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ต่อไป