ข่าวสังคม » ป.ป.ช. เชียงราย ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566

ป.ป.ช. เชียงราย ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566

23 มีนาคม 2023
141   0

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะทำงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ของจังหวัดเชียงราย และใช้ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาต่อไป