ข่าว มฟล. » อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ที่เข้าร่วมโครงการ Cross Border Health ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ที่เข้าร่วมโครงการ Cross Border Health ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2 มีนาคม 2023
158   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ Oregon Health and Science University จัดโครงการ Cross Border Health Program, 2/2023 ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. รวมทั้งหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและพื้นที่กรณีศึกษาภายในจังหวัดเชียงราย นับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อีกทั้งคณาจารย์และนักวิจัยจะได้มีโอกาสทำงานทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงระบบดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ

ในการนี้ ทางคณะได้เข้าพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก Oregon Health and Science University นำโดย Dr.Brian Garvey (Professor) พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. จ.เชียงราย