ข่าวหน้าหนึ่ง » สร้างสรรค์เมืองเชียงแสนพื้นฐานประวัติศาสตร์ รองรับ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย

สร้างสรรค์เมืองเชียงแสนพื้นฐานประวัติศาสตร์ รองรับ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย

2 มีนาคม 2023
260   0

ดร.ศรชัย มุ่งไธสงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  แถลงข่าวกิจกรรม “ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองเชียงแสน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเมืองเชียงแสนบนพื้นฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรองรับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 เปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการแสดงตีกลองประกอบการฟ้อนรำ ชาวไทลื้อเชียงแสน

กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวนงบประมาณประจำปี 2566 โดยการประสานงานและหาแหล่งงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งเน้นงานวิจัยที่พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยนำประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาเป็นฐานซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเป้าหมายให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Benelli เชียงราย 2023 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลำดับได้แก่

การแถลงข่าวจัดกิจกรรมภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเชียงแสนภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเมืองเชียงแสนบนพื้นฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรองรับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์

การเสวนาประวัติศาสตร์ศิลปะภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเชียงแสนโดยวิทยากรคดีศึกษา ร่วมสมัย  (พ่อครูบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน ปราญช์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเชียงแสน อาจารย์อภิชิต ศิริชัย นักวิชาการล้านนา ผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ บริเวณเรือนรับรอง (เรือนประทับ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย