ข่าวสังคม » 📌 มีข่าวดี!! มาบอกน้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) หลักสูตร 1 ปี วิทยาลัยเชียงรายได้ทำ MOU.ร่วมกับ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน 🥳🤩

📌 มีข่าวดี!! มาบอกน้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) หลักสูตร 1 ปี วิทยาลัยเชียงรายได้ทำ MOU.ร่วมกับ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน 🥳🤩

30 มกราคม 2023
579   0

📌 คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา⚡️
1. กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาท/เดือน/คน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
(เงี่อนไข และรายละเอียดการรับทุนเป็นไปตามที่วิทยาลัยเชียงรายกำหนด)

📌 สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง: 🎉
1. สมัครออนไลน์ http://www.crc.ac.th/th/admission/admission-course/PN66
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเชียงราย
นักศึกษาสามารถสมัคร และยื่นคะแนน GPA สอบสัมภาษณ์ได้ทันที
📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2566
📆 สมัครได้ทุกวัน-เวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)