ข่าวสังคม » โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน     

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน     

24 มกราคม 2023
23   0

                                             

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เทศบาลตำบลเวียงสา ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงสาทางตอนใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากใจกลางอำเภอเมืองน่านไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร จำนวนประชากร 2,959 คน พื้นที่ทั้งหมด 1 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากในเทศบาลตำบลเวียงสามีตลาดขนาดใหญ่ ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลจำนวนไม่น้อยจึงมักจะเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาในช่วงกลางวัน ปัจจุบันนี้เทศบาลตำบลเวียงสามีรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำการเก็บขยะจำนวน 2 คัน แต่ทั้ง 2 คันนั้นถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน (19ปี และ 15ปี) สภาพรถจึงเก่าและต้องทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเก็บขยะ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่เทศบาลตำบลเวียงสาเป็นงบประมาณมูลค่า 2,892,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยและค่าก่อสร้างที่จอดรถพร้อมหลังคาสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยนั้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบการให้บริการการเก็บขยะในเขตเทศบาล ทั้งยังหวังว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และสุขอนามัยสำหรับประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป