ข่าวสังคม » ป.ป.ช. เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น    

ป.ป.ช. เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น    

8 ธันวาคม 2022
66   0

        

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต เข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบรางวัล “การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตตอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จำนวน 60 คน