ข่าวสังคม » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

21 พฤศจิกายน 2022
59   0

ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอและลงมือทำกิจกรรม ต้นแบบเยาวชน ในโครงการเสริมสร้างความรักสถาบันและความสามัคคี “กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ซึ่งดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ผลงานรางวัลอันน่าภาคภูมิใจครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบหมายให้ ครูต้นแบบจิตอาสา

 • นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 • นางสาวรัชดาพร โลมะวิสัย
 • นายสิทธิพงษ์ นามวงศ์

ร่วมดำเนินการให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา ทั้ง 2 ทีม ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

 • ทีมจิตอาสาเดินตามพี่

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกดังนี้

 1. นางสาวขวัญจิรา สระบัว
 2. นางสาวนุ่น สมบูรณ์
 3. นางสาวภคพร แสงเงิน
 4. นายวิริทธิ์พล ทิมสา

รางวัลชมเชย

 • ทีมอาสามือใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา อาชีวะจิตอาสา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจอาสา”

โครงการป่าลอยได้ ได้ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณียี่เป็งเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์  จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกดังนี้

 1. นายทัศนัย มณีชัย
 2. นางสาวสลิลญา ยิ้มถนอม
 3. นางสาวอรัญญา สิทธิพรม
 4. นางสาวทัศนีย์ เสภากุล

กิจกรรม ต้นแบบเยาวชนจิตอาสา

ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อเทิดไท้องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยใจภักดิ์ ที่ได้ร่วมปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน อาชีวะจิตอาสา ได้เรียนรู้และลงมือทำ ในการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำ และแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คืนวิถีชีวิตชุมชนสู่ความยั่งยืน