ข่าวสังคม » สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

4 ตุลาคม 2022
89   0

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี การเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โครงการเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ในครั้งนี้

โครงการพัฒนาแผนแม่บทนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เกิดจากแนวคิดและความต้องการของคนในพื้นที่ ที่จะพัฒนาเวียงเก่าของชาวเชียงของให้เป็นเมืองสร้างสรรค์น่าอยู่และยั่งยืน โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการจำนวน 5 กิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่า สบสม-หาดไคร้ 2.การพัฒนาแผนแม่บทการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 4.เวทีเผยแพร่องค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ 5.กิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ และในการนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเชียงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและส่งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นส่งเสริม การนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนเพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นการพัฒนาเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ให้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสาธิตภูมิปัญญาและถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่าการจัดนิทรรศการภาพเก่าเชียงของในอดีต