ข่าวสังคม » เชียงราย-เชียงของ เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

เชียงราย-เชียงของ เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

3 ตุลาคม 2022
92   0

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และชุมชนสบสม-หาดไคร้ ดำเนินโครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่เกิดจากแนวคิดและความต้องการของคนในพื้นที่ ที่จะพัฒนาเวียงเก่าของชาวเชียงของ ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่ และยั่งยืน โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้
  2. การพัฒนาแผนแม่บทการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  4. เวทีเผยแพร่องค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้
  5. กิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้

ในวันนี้ จึงได้จัด “กิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้” ขึ้น มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เป็นประธานพิธีเปิด นายภาสกร บุญญลักษม์ มอบหมายให้ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีพื้นที่บริการ ในพื้นที่อำเภอเชียงของและจังหวัดเชียงราย

ในการนี้ มีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นางนนทพร พรประยุทธ วันงาม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 16 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย/เชียงของ ประกอบด้วย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วม ณ ชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบรรเลงเพลงเสียงประสาน โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การขับซอพื้นบ้านเมืองของ โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ และรำวงย้อนยุค โดย วงศิลาเพชร จากชุมชนบ้านสบสม รวมถึงมีนิทรรศการภาพเก่าเชียงของในอดีต การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน สินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ในตลอดเส้นทางย่านเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ และถนนสายวัฒนธรรม “กาดกองเก่า”