ข่าวสังคม » โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

29 กันยายน 2022
421   0

🍁 วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสในการศึกษา และพัฒนาด้านศิลปะร่วมสมัยร่วมกับศิลปินแห่งชาติ การศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป กิจกรรมจัดขึ้นหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม และได้มีพิธีเปิดงาน ดังนี้

✨กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี

✨กล่าวต้อนรับในนามจังหวัด โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

✨กล่าวรายงาน, กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

✨กล่าวเปิดงาน โดย นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

🍁โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติร่วมพิธี จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

๒. ศาสตราจารย์ เดชาวราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

๓. นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

🍁ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🍁ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด