ข่าวสังคม » มอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ทำนุบำรุงวัดพระปฐมเจดีย์

มอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ทำนุบำรุงวัดพระปฐมเจดีย์

19 กันยายน 2022
386   0

🍁วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ด้วยพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จัดให้มีการมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ทำนุบำรุงวัดพระปฐมเจดีย์ และเพื่อให้คนได้รู้จักองค์พระปฐมเจดีย์ แก่นักเรียน นักศึกษา ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงราย ได้รับจำนวน ๑๓ ทุน รวมเป็นเงิน ๓๐,๘๐๐ บาท

🍁สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนมอบทุนดังกล่าว โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ทุน ประกอบด้วย

๑. ระดับชั้น ป. ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

– เด็กหญิงทิพประภา ค้าพริก โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา” ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง

๒. ระดับชั้น ป. ๓ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

– เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประดิพัทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด

๓. ระดับชั้น ป. ๔ จำนวน ๑,๘๐๐ บาท

– เด็กหญิงณัฐชญา จันทาพูน โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

๔. ระดับชั้น ป.๕ จำนวน ๑,๘๐๐ บาท

– เด็กหญิงวิลาสินี แสงสี โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

๕. ระดับชั้น ป.๖ จำนวน ๑,๘๐๐บาท

– เด็กชายกฤษฎา สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว

๖. ระดับชั้น ม.๑ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

– เด็กหญิงอรวรรณ โพธิสาร โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว

๗. ระดับชั้น ม. ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

– เด็กหญิงวรัชยา อินทร์ตา โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย

๘. ระดับชั้น ม. ๓ จำนวน ๒,๐๐๐  บาท

– นายกิตติพงศ์ แซ่เท้า โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

๙. ระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๒,๘๐๐ บาท

– สามเณรชนาธิป ถือซื่อ โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

๑๐. ระดับชั้น ม.๕ จำนวน ๒,๘๐๐ บาท

– นางสาวอัมพร เป็งสว่าง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน

๑๑. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๖,๕๐๐ บาท

– นางสาวณิชกานท์ รัตนกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

🍁ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้แสดงความยินดี และให้ข้อแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้รับทุนในครั้งนี้