ข่าวเทศบาล » พิธีเปิดเวที “สานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัย นครเชียงราย”

พิธีเปิดเวที “สานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัย นครเชียงราย”

16 กันยายน 2022
90   0

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “เวทีสานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัยนครเชียงราย”

โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ (Market Learning) ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย นครเชียงราย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมร้อยเกษตรกรเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือนและการขยายอาชีพในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงรายและในพื้นที่ตำบลของตนเองในจังหวัดเชียงราย และสารพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อนขบวนการสร้างสุขภาพผ่านการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นแกนนำผู้สูงอายุได้ฟื้นฟูกลไกระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนและทุกองค์กรมีการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะในการผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

ซึ่งในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในเขตชุมชนเมือง แหล่งอาหารปลอดภัยโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงรายให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสร้างผู้สูงวัย สุขภาพดีอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตในระดับครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง และเกิดความผาสุกทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าปลอดสารทางทางการเกษตรราคาถูก ตลอดจนเวทีเสวนา “สานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัยนครเชียงราย” การแข่งขันส้มตำ ลำแต้ๆ เชฟตัวเล็ก เด็กบ้านเฮา การแสดงของนักเรียนในเทศบาล สนุกสนานกับการตะลุยฐานเรียนรู้ เกมส์บริหารสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ผู้สูงวัยรู้เท่าทันพลัดตกหกล้ม ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจสุขภาพ ตลอดจนตรวจสุขภาพ ฟรี ตลอดทั้งวัน