ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัว นางสาวมาลี  โอฬารกิจพาณิช

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัว นางสาวมาลี  โอฬารกิจพาณิช

15 กันยายน 2022
51   0

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  เวลา 11.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ส่วนท้องถิ่น และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน ออกเยี่ยม ครอบครัว นางสาวมาลี  โอฬารกิจพาณิช ผู้ยากไร้ ที่อาศัยอยู่ศาลาหมู่บ้าน บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน และส่วนท้องถิ่น ได้หารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือที่ยั่งยืนต่อไป

นางสาวมาลี  โอฬารกิจพาณิช อายุ 29 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปัจจุบันอาศัยอยู่ศาลาหมู่บ้าน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นายชัย แซ่ซ่ง อายุ 33 ปี (สามี) มีบุตรทั้งหมด 5 คน 1.ด.ญ.จิรพร แซ่ซ่ง อายุ 11 ปี, ด.ญ.กวิดา แซ่ซ่ง อายุ 10 ปี, ด.ญ.เกียรติยศ แซ่ซ่ง อายุ 8 ปี, ด.ญ.พรสวรรค์ แซ่ซ่ง อายุ 5 ปี, ด.ช.สุขภาพ แซ่ซ่ง  อายุ  2 ปี