ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Application “Microsoft team” ครั้งที่ 3/2565

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Application “Microsoft team” ครั้งที่ 3/2565

14 กันยายน 2022
55   0

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ เหรัญญิก เลขานุการ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Application “Microsoft team” ครั้งที่ 3/2565  เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบหมายและส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิชดของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่ง การขอเหรียญกาชาด และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตามอำนาจหน้าที่ของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชีในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม