ข่าวสังคม » ติดตามเยี่ยมชมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย

ติดตามเยี่ยมชมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย

3 กันยายน 2022
380   0

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยพลเอกไชยยนต์ ค้าทันเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่อง “วิถีไทย วิถียอง” ที่มีการนำวัฒนธรรมของชาวยอง ที่มีเอกลักษณ์สำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ได้อย่างดี ได้แก่ การแต่งกาย ภาษาพูด อาหาร และความเป็นอยู่ที่สืบทอดกันมา ซึ่งเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีมาพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นตัวอย่างชุมชนฯ ที่มีการขับเคลื่อนสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ ครั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า นายสมพงษ์ ลาพิงค์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลจันจว้า นายดุสิต ต๊ะต้องใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันทางหลวง นางสังเวียน ปรารมภ์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีไทย วิถียองบ้านสันทางหลวง และประชาชนชุมชนบ้านสันทางหลวง  ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามคณะกรรมาธิการฯ พร้อมกันนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง ได้จัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่คณะศึกษาดูงานรับชมและร่วมกิจกรรม ได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ฐานการเรียนรู้ผ้าปักมือ  ตัดตุงกระดาษ จักสาน ทอผ้า และสมุนไพรแช่เท้า ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมาธิการเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 5 ได้แต่งบทประพันธ์ให้กับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง ไว้เป็นที่ระลึก ใจความว่า

“จากรากฐานพื้นฐานสู่ภูมิฐาน

สืบสานอารยยุคมาทุกสมัย

บ้านสันทางหลวงคุ้มภูมิไผท

วิถีชน วิถีชัย ไตเมืองยอง”