ข่าวหน้าหนึ่ง » ศึกษาธิการเชียงรายขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศึกษาธิการเชียงรายขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษา

25 สิงหาคม 2022
464   0

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า “ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการ คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านนิเทศ ติดตาม และประเมินผล Innovation for Thai Education: IFTE นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังนี้

ประเภทนวัตกรรม ด้านการเรียนรู้

ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1

น.ส.เกสร นามดี ร.ร.บันฑิตพิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ระดับดีมาก อันดับ 1  กศน.อำเภอเชียงของ

ระดับดี อันดับ 1 น.ส.ธารทิพย์ มีเส่  ร.ร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับดี อันดับ 2

น.ส.อังค์วรา เพชรดิน รร.บ้านโป่งกลางน้ำประชาสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2

ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ

ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1

นางขวัญจิรา จำปา ร.ร.วัดพระเกิดคงคงราม สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับดีเยี่ยม อันดับ 2

นายสุรินทร์ สุวิชัย รร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับดีมาก อันดับ 1

นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ รร.บ้านป่าไร่หลวงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับดีมาก อันดับ 2

น.ส.กัญญลักษณ์ โสภา รร.อนุบาลองค์การบิรหารส่วนตำบลป่าหุ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1

น.ส.ผ่องพรรณ ขุนวัง รร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับดีเยี่ยม อันดับ 2

นางขวัญจิรา จำปา  รร.วัดพระเกิดคงคาราม สพป.เชียงราย เขต 4

ในส่วนของการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ขอชื่นชมและยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านและขอให้ต่อยอดผลงาน/นวัตกรรมให้สู่ระดับที่สูงขึ้น”