ข่าว มร. ชร. » มร.ชร.แถลงข่าวและเปิดตัวผู้เข้าประกวดกิจกรรม Jukebox CRRU Freshy happy day 2022

มร.ชร.แถลงข่าวและเปิดตัวผู้เข้าประกวดกิจกรรม Jukebox CRRU Freshy happy day 2022

24 สิงหาคม 2022
171   0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) จัด งานแถลงข่าวและเปิดตัวผู้เข้าประกวดกิจกรรม Jukebox CRRU Freshy happy day 2022 ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (Ethnic diversity) และความเสมภาคทางสังคม (Social equality)” โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการค้นหาต้นแบบของนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของและเป็นต้นแบบที่ดีแก่รุ่นน้องในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้ง

เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ของคนรุ่นใหม่ หล่อหลอมและบ่มเพาะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กิจกรรมนี้เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดง และมีส่วนร่วมให้เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายส่งเสริมศักยภาพพลังของคนรุ่นใหม่ในการสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป