ข่าวหน้าหนึ่ง » ราชมงคลเชียงรายจัดข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย

ราชมงคลเชียงรายจัดข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย

24 สิงหาคม 2022
405   0

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงรายเทิดไท้พระพันปีหลวง ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรักษาแนวพระราชดำริ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม ผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฯ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อำเภอพาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวชื่นชมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ “ถือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาและได้ร่วมกันสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาล้านนาของบรรพบุรุษ อีกทั้งยังได้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงรายด้วย”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบวชป่า ปลูกต้นไม้ “1 คน 1 ต้น 1 ความดี” กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดแสดง “กาดหมั้ว คัวกิ๋น ยิ้นถิ่นล้านนา” การประกวดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ การแสดงข่วงชาติพันธุ์ การแสดงผลงานจากการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” จำนวน 28 ตำบล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ด้วยปณิธานที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่น

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาชนที่ห่างไกล ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม มีเป้าหมายเป็นสถาบันชั้นนำด้านการบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้

นวัตกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อนำพาสู่การพัฒนาประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน