ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดงาน OBEC Cambridge school summit 2022

พิธีเปิดงาน OBEC Cambridge school summit 2022

19 สิงหาคม 2022
303   0

ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OBEC Cambridge school summit 2022 หลักสูตรเคมบริดจ์ของระดับชาติที่จังหวัดเชียงราย หลักสูตรเคมบริดจ์ สพฐ. เป็นอีกทางเลือกการเรียนการสอนของ เด็กไทยเพื่อให้เท่าทันนานาชาติ เป็นหลักสูตรมาตรฐาน จากเครือจักรภพอังกฤษ เมื่อจบแล้วสามารถเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ แบบนานาชาติ กระบวนการเรียนเป็นกระบวนการที่ฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลมากกว่าการท่องจำเพื่อการปรับตัวให้ทันยุคสมัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน

เป็นโอกาสดีที่จังหวัดเชียงรายเพิ่งมีหลักสูตรนี้เพื่อความสะดวกของนักเรียนทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เปิดรับนักเรียนในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงาน OBEC Cambridge school summit 2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าความสำคัญของการศึกษาไทยหลังวิกฤติโควิด-19 (The Important of Education aftermath Covid 19 crisis) ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2565 โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย การจัดงานแสดงแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของคณะครูและนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 โรงเรียน

  1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  3. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
  4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
  5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
  8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รวม 398 คน ได้รับความสนใจจากตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายรวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ เข้าร่วมชมการแข่งชันการนำเสนอโปสเตอร์ การโต้วาที การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเล่านิทาน และการประกวดร้องเพลง นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงราย การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นปรากฎการสำคัญของการศึกษาให้ ชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักและเข้าถึงระบบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม มีความยืดหยุ่นและกิจกรรมนี้ได้พัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่อนาคต Thailand Education Hub OBEE