ข่าวท่าอากาศยาน » พิธีเปิดงานแถลงข่าว “การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี” 

พิธีเปิดงานแถลงข่าว “การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี” 

15 สิงหาคม 2022
501   0

นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  ประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี” ซึ่งการขนส่งลำไยไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการขนส่งระยะสั้น และเดินทางโดย สายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ 133 ออกเดินทางเวลาประมาณ 15.50 น. เมื่อผลผลิตถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

จังหวัดเชียงราย ถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยในปีการผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 245,311 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 109,804 ตัน และผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม และด้วยสถานการณ์ในปีนี้ลำไยมีราคาตกต่ำ กอปรกับ ประเทศจีนจำกัดการนำเข้า ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงร่วมมือกับสถาบัน การเกษตร พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานราชการภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคลำไยและสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภค ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยการนำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจึงได้รับการประสานงานจากสภาเกษตากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการช่วยกระจายลำไยไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการสนับสนุนการขนส่งลำไย จำนวน 3,000 กิโลกรัม จากจังหวัดเซียงราย ไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี) จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์ คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS) ที่ลดค่าขนส่งให้

จากกิโลกรัมละ 18.- บาท คงเหลือกิโลกรัมละ 12.- บาท จากค่าขนส่งปกติ 3,000 กิโลกรัม เป็นเงินจำนวน 54,000.- บาท บริษัท UACS ลดให้ 18.000.- บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายจริง 36,000.- บาท โดยสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด