ข่าวสังคม » ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่อยู่อาศัย และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพาน

ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่อยู่อาศัย และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพาน

9 สิงหาคม 2022
59   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช  หล้านามวงค์  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 7 ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่อยู่อาศัย และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางสาวกัลยาณี ไทยทอน บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2.นายกมล นันทิยา บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ซึ่ง ที่ทำการปกครองอำเภอพาน ให้เข้าร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากจน และประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในวงเงินหลังละ 100,000 บาท ในการนี้ ได้มอบ เครื่องอุปโภค-บริโภคและผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้รายดังกล่าวด้วย