ข่าว มร. ชร. » คณะอนุกรรมการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ชร.ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

คณะอนุกรรมการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ชร.ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

3 สิงหาคม 2022
190   0

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบหมายให้ ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผอ.สำนักงานอธิการบดี และ ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร.ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  (รอบระดับประเทศ) ซึ่งลงตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี พ.ศ. 2564-2565 โดยคณะกรรมการฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นายเดชรัฐ สิมศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6 (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประธานและคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานชมรมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้นายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มร.ชร. พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสถานพินิจเยาวชนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานชมรมฯ มร.ชร. ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามฯ โดยพร้อมเพรียง อนึ่ง ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการประเมินรางวัล ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทอง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6 ต่อไป