ข่าวหน้าหนึ่ง » เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของนครเชียงราย

เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของนครเชียงราย

3 สิงหาคม 2022
293   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และปาฐกถาพิเศษในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนครเชียงราย

โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และกรรมการมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (มสสป.) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคเหนือ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ คณะกรรมการมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางสาวบังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายกว่า 1,000 คน ร่วมรับฟัง

เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย มีองค์ความรู้รอบด้านโดยยึดหลัก “การศึกษาคือการพัฒนาคน คนพัฒนาเมือง และเมืองพัฒนาคน” จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่และสนับสนุนให้มีการสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่” ด้วยการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษา บูรณาการเข้าสู่แผนการเรียนการสอนและเอื้ออำนวยให้ทุกกลุ่มอายุในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ไปพร้อมกันด้วย รวมถึงจะได้พัฒนาเป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบการเรียนรู้ นอกจากนี้ พิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาวันนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งมีการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” ที่จะพัฒนาให้เชียงรายก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง