ข่าวท่าอากาศยาน » “ทะเลบินได้” โครงการส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเล จากภูเก็ต สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

“ทะเลบินได้” โครงการส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเล จากภูเก็ต สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

27 กรกฎาคม 2022
152   0

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ส่งผลกระทบครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกภาคการผลิต จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นจังหวัดที่มีการผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ประสบปัญหาสินค้าอาหารทะเลล้นตลาด ดังนั้น สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จึงมีแนวทางในการกระจายสินค้าอาหารทะเล อาทิ กุ้งมังกร 7 สี และ ปลาซ่อนทะเล สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยกระจายสินค้าของกลุ่มชาวประมงจังหวัดภูเก็ตให้แก่ผู้บริโภคทางภาคเหนือ

โดยมี บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์ คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นผู้ร่วมดำเนินการในการขนส่งและกระจายสินค้าในครั้งนี้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ที่มีนโยบายร่วมกันในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มชาวประมงในการขนส่งและการจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้โดยเร็ว ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการก่อนหน้า คือ โครงการลิ้นจี่บินได้ และโครงการสับปะรดบินได้ ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย อาทิ สหกรณ์จังหวัดพะเยา สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรภาคเหนือในการกระจายสินค้าข้ามภาค โดยโครงการฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

โครงการ ” ทะเลบินได้ ” ถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการขนส่งและกระจายสินค้าอาหารทะเลของภาคใต้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคใต้และภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเกษตรกร และกลุ่มชาวประมงได้กระจายสินค้าในอีกช่องทางหนึ่ง โดยการให้บริการขนส่งสินค้าอาหารทะเลในโครงการทะเลบินได้ นี้ บริษัท UACS ได้ให้ราคาพิเศษในราคาเริ่มต้นที่ 12 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

และด้วยผู้บริหารระดับสูง ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานของ ทอท. ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR CARGO HUB) กอปรกับ ทอท. ได้วางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็น “ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน : Regional Center for Aviation – related Business” ดังนั้นโครงการทะเลบินได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานของจังหวัดเชียงรายต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว ” ทะเลบินได้ ” โครงการส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเล จากภูเก็ต สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วย นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเซียงราย บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์ คาร์โก โชลูชั่น จำกัด (UACS) และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเซียงราย เพื่อเป็นการเปิดการขนส่งสินค้าทางอากาศจากภูเก็ตสู่ภาคเหนือ