ข่าวท่าอากาศยาน » การส่งมอบผลผลิตสับปะรด เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงราย – สงขลา วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565

การส่งมอบผลผลิตสับปะรด เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงราย – สงขลา วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565

4 กรกฎาคม 2022
180   0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ส่งผลกระทบครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นอุปสรรคในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และด้วยสภาวะของผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพจนเป็นที่กล่าวขานถึงความอร่อย โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม แต่ปัจจุบันประสบปัญหาสับปะรดนางแลล้นตลาดในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ประชาสัมพันธ์การกระจายผลผลิตสับปะรดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ไปยัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อพิจารณาสั่งซื้อผลผลิตสับปะรด กอปรกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์ คาร์โก โชลูชั่น จำกัด (UACS) ซึ่งเป็นบริษัทรับขนส่งสินค้าทางอากาศ มีนโยบายสนับสนุนการขนส่งผลไม้จากจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง จาก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปยังท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต และสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ บริษัท ยูนิเวอร์แชล แอร์ คาร์โกโชลูชั่น จำกัด (UACS) จึงได้จัดให้มีเที่ยวบินขนส่งสินค้าสับปะรดนางแล ส่งตรงจากจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดสงขลาในราคาพิเศษเพื่อส่งเสริมและช่วยกระจายสินค้าผลผลิตสับปะรดนางแลที่ลันตลาดอยู่ ณ ขณะนี้ โดยมียอดสั่งซื้อจากเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาที่สหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “การส่งมอบผลผลิตสับปะรดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เชียงราย – สงขลา” โดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบผลผลิตสับปะรด รวมถึงอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานแถลงข่าวฯ จาก นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งการขนส่งผลผลิตสับปะรดไปจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการขนส่งระยะสั้น โดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ทำให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภคได้โดยเร็ว และเมื่อผลผลิตถึงจังหวัดสงขลาแล้ว นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะเป็นผู้รับมอบผลผลิตและช่วยกระจายสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา ต่อไป

โครงการฯ นี้ เป็นการช่วยขนส่งผลผลิตและกระจายสับปะรดนางแล จำนวนทั้งสิ้น 150 ตัน โดยจะทยอยจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการล้นตลาดและส่งเสริมให้เกิดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น”