ข่าวสังคม » เปิดการสัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….”

เปิดการสัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….”

3 พฤษภาคม 2022
381   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฮอริเทจ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….” โดยมี ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชัย สุวรรณพรหม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. กล่าวรายงาน

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้คณะกรรมาธิการมีข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

และเพื่อประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาตามความต้องการอย่างแท้จริง มีการออกแบบกระบวนการจัดให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน ผู้พ้นวัยศึกษาในโรงเรียน หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางสาวพนิดา ค้าสม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้