ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้าย “วันสถาปนาสภากาชาดไทย” ครบรอบ 129 ปี

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้าย “วันสถาปนาสภากาชาดไทย” ครบรอบ 129 ปี

26 เมษายน 2022
351   0

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย “วันสถาปนาสภากาชาดไทย” ครบรอบ 129 ปี โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สรวย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

กิจกรรม เนื่องในวันคล้าย “วันสถาปนาสภากาชาดไทย” ครบรอบ 129 ปี เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีร่วมลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิต จำนวน 137 ราย บริจาคโลหิตได้ 94 ราย ปริมาณโลหิต 37,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย
2.มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ที่มีฐานะยากจน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวน 20 ราย
3.คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และจิตอาสาพระราชทาน และปกครองอำเภอแม่สรวย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้ถวายเพลแด่ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้ว ทั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณฯ ได้มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จำนวน 15 เครื่อง เพื่อนำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาลแม่จัน และศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งละ 3 เครื่อง