ข่าวทั่วไป » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2022
415   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 08.30 น. ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำคณะผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในพิธี นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ และเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดเชียงรายได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ และกล้าหาญ ซึ่งในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ โดยกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบไป