ข่าวทั่วไป » “มหกรรมศิลป์ วัฒนธรรมพื้นถิ่น Thailand Biennale, Chiag Rai 2023”

“มหกรรมศิลป์ วัฒนธรรมพื้นถิ่น Thailand Biennale, Chiag Rai 2023”

24 เมษายน 2022
581   0


วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, สมาคมขัวศิลปะเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น “งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ แกรนด์ฮอล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จังหวัดเชียงราย จัดงานนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมให้ศิลปินในจังหวัดเชียงราย ได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะในทุกสาขาอย่างเต็มรูปแบบ สามารถแสดงประสิทธิภาพการสร้างสรรค์งานศิลปะ สร้างการรับรู้ในคุณค่าของงานศิลปะ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชาวเชียงรายเป็นจำนวนมาก เป็นการเพิ่มคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย รอบที่ ๒ อย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจน เป็นการสร้างกระแสการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thiland Biennale, Chiag Rai 2023 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อีกด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
๑. ขบวนแห่ของเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรม โดยกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศิลปินและเครือข่ายศิลปะ ของจังหวัดเชียงราย
๒. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏลีลาแบบล้านนาร่วมสมัย
๓. การจัดแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินชาวเชียงรายโดยสมาคมขัวศิลปะเชียงราย
๔. การออกร้านจำหน่าย และแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา รวมทั้งการสาธิต และกิจกรรม workshop งานศิลปะหัตถกรรมร่วมสมัย จากเครือข่ายศิลปิน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด