ข่าวทั่วไป » จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

24 เมษายน 2022
329   0


วันที่ 23 เมษายน 2565 ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ห้างเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้น ถิ่น งานศิลป์ถิ่นเชียงราย ครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการ จัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศ ไทย ที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความพร้อมต่อการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย นานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินในจังหวัดเชียงรายได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะในทุกสาขาอย่างเต็มรูปแบบ สามารถแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานศิลปะ สร้างการรับรู้ในคุณค่า ของงานศิลปะ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างราย เพิ่มคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงรายต่อไป

ทั้งนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ของเครือข่ายทางศิลปะและชาติพันธุ์ พิธีเปิดงาน การแสดงนาฏลีลาแบบล้านนาร่วมสมัย การจัดแสดงผลงานศิลปะโดยสมาคมขัวศิลปะเชียงราย การออกร้านผลิตภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา การสาธิตและกิจกรรม work shop งานศิลปหัตถกรรมจากเครือข่ายศิลปินและภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงให้เห็นถึงเชียงรายมีทุนทางวัฒนธรรม มีความพร้อมในด้านบุคคล พื้นที่ และศักยภาพในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัย ก้าวไปสู่ความเป็นสากลและไม่ทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นเชียงรายดั้งเดิมอีกด้วย