ข่าวทั่วไป » พิธีไหว้สา สักการะ ปู่จา และสระเกล้าดำหัว ป้อพญามังรายมหาราชเจ้า เนื่องในป๋าเวณีปีใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๔

พิธีไหว้สา สักการะ ปู่จา และสระเกล้าดำหัว ป้อพญามังรายมหาราชเจ้า เนื่องในป๋าเวณีปีใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๔

15 เมษายน 2022
499   0

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ศิลปินพื้นบ้าน ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

🎯 สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จัดพิธีไหว้สา สักการะ ปู่จา และสระเกล้าดำหัว ป้อพญามังรายมหาราชเจ้า เนื่องในป๋าเวณีปีใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๔ ตามโครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นเมืองเชียงราย ครั้งที่ ๗ นำโดย แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมด้วยคณะศิลปินพื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงราย


ร่วมสรงน้ำสงกรานต์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ทั้งนี้ คณะศิลปินพื้นบ้านได้มีการถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาถวายแด่พญามังรายมหาราช และทำพิธีไหว้สา สักการะ ปู่จา และสระเกล้าดำหัว ป้อพญามังรายมหาราชเจ้า ตามจารีตประเพณีของชาวล้านนา นำโดย พระครูใบฎีกาทศพล ลกฺขสุวณฺโณ เจ้าคณะตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ได้มีการนำเอาศิลปะการแสดงของล้านนานำมาแสดงถวายแด่พญามังรายมหาราช ประกอบด้วย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนดาบ เจิง สร้อยแสงแดง ศรีนวล โดยมีวงปี่พาทย์พื้นเมืองวัดปางลาว นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว ร่วมแสดงดนตรีพื้นเมืองประกอบการแสดงดังกล่าว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมแสดงการฟ้อนเล็บ และการฟ้อนสาวไหมร่วมกับคณะศิลปินพื้นบ้าน

คณะศิลปินพื้นบ้านซึ่งเป็นลูกศิษย์แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกัน ถวายน้ำสรงกรานต์พระครูใบฎีกาทศพล ลกฺขสุวณฺโณ และสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ พร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่ หรือประเพณีสงกรานต์

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว