ข่าว มฟล. » มฟล.จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ พร้อม Show Case สถาบันชาและกาแฟ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล.จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ พร้อม Show Case สถาบันชาและกาแฟ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

30 ธันวาคม 2021
106   0

โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชนเชียงรายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันทำงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปออกไปสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ยังได้ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟและส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Show Case เพื่อแนะนำสถาบันชาและกาแฟ พร้อมได้ทดลองใช้พื้นที่ MFU Food Makerspace เพื่อได้เรียนรู้ถึงการทำงานของมหาวิทยาลัยในอีกแง่มุม โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ไดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด

ภายในงานดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ยังได้แนะนำการให้บริการพื้นที่ห้อง Food Makerspace ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Food Innnopolis@MFU หรือเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย Food Makerspace เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก ชา กาแฟ และอาหารอื่นๆ พร้อมทั้งบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย Cupping Test บริการพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม Cupping กาแฟ เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบกลิ่นรส และคุณภาพของกาแฟ, Kitchen Lab บริการพื้นที่และเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทดสอบ วิจัย และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร, Roasting Lab บริการเครื่องคั่วกาแฟที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐานสากล และFood Makerspace บริการพื้นที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้สนใจทำธุรกิจ ชา กาแฟ และอาหาร โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ทั้งนี้ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หรือ Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division : MFii เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบและนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้าก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

จากนั้น ผศ. ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ได้แนะนำบทบาทหน้าที่ของสถาบัน สถาบันชาและกาแฟ ในฐานะศูนย์กลางองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชา กาแฟและผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ พร้อมจัดให้มีการสร้างสรรค์เครื่องดื่ม จากผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่ม Amazing ThailandDrink 2021 โดยคุณเดชธนา ทรัพทย์มณีรัตน์ ร้าน Tee & Coffee Restaurant  และเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชาและกาแฟ โดย คุณน้ำฝน จันจินะ (เชฟโจ๊ต) ครัวบ้านเลขที่ 9 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากเวทีการประกวด GCC​ WORLD​BEVERAGE​CREATOR​ (ONLINE) 2021 โดยทั้งสองได้ใช้พื้นที่ Food Makerspace ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานสร้างสรรค์ของตนเองกระทั่งก้าวสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเวทีประกวดต่างๆ ต่อไป