ข่าวสังคม » พิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสในโครงการ HOPE ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

พิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสในโครงการ HOPE ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

29 ธันวาคม 2021
65   0

เมื่อวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จัหงวัดเชียงราย ให้แก่ เด็กชายสงกรานต์-เด็กชายวัชระ แซ่แจ๋ว ผู้ด้อยโอกาสในโครงการ HOPE ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) ซึ่งได้ขอความร่วมมือผ่านสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ปกครองอำเเภอเวียงแก่น เพื่อคัดเลือกผู้ยากไรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน เพื่อเป็นวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้