ข่าวสังคม » สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พม.) นำร่อง ประชุมเพื่อจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พม.) นำร่อง ประชุมเพื่อจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

29 ธันวาคม 2021
69   0

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายธนู ธิแก้ว สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่ นางสุปราณี สมนา รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยการประชุมจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือในการออกแบบโครงสร้างการทำงานระดับตำบลสำหรับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดแบบยั้งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัวและแม่เลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ผู้สูงอายุ  คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครัวเรือนเปราะบาง รวมถึงประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ในการประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อหารือในครั้งต่อไป