คอลัมน์ » ข้อคิดจากประสบการณ์การทำงานในรวสนท.มาตลอด 6 ปี

ข้อคิดจากประสบการณ์การทำงานในรวสนท.มาตลอด 6 ปี

28 ธันวาคม 2021
66   0

ข้อคิดจากประสบการณ์การทำงานในรวสนท.มาตลอด 6 ปี
นพ.พิษณุขันติพงษ์
รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 2 สมัย
(1 มค. 59-31 ธค. 61,
1 มค. 62-31 ธค. 64)
27 ธค. 64
1.การประสานงานของรวสนท.กับทางกระทรวงสธ.ถือว่าสำคัญเพราะจะช่วยแก้ปัญหาสธ.พื้นฐานด้านอนามัยแม่และเด็กรวมถึงสุขภาพของสตรีไทยของประเทศเช่นการตายของมารดาและทารกการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นมะเร็งปากมดลูกการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์เป็นต้น
จึงควรมีตัวแทนรวสนท.ที่จะประสานงานกับทางสธ.อย่างสม่ำเสมอ
2.การออกเยี่ยมสมาชิกรวสนท. ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกกบห.ควรออกไปเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมวิชาการ อาจไปอย่างไม่เป็นทางการ จะได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกได้เต็มที่ เพื่อทราบถึงปัญหาในการทำงานและให้กำลังใจสมาชิกตลอดจนรับรู้ถึงจำนวนสูตินรีแพทย์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำทางสธ.และนำมาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อไป
3.การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสูตินรีเวชควรเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญด้วย ควรมีการประเมินแบบ360องศา(โดย อาจารย์แพทย์ทั้งในกลุ่มงานและนอกกลุ่มงาน แพทย์ประจำบ้านด้วยกันนศพ. พยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเอง)โดยสถาบันฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการ ทุกปี ถ้าคนไหนไม่ผ่านควรให้คำแนะนำและให้เวลาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นถ้าไม่ยอมปรับปรุงตัวไม่ควรให้ฝึกอบรมต่อหรือไม่ส่งสอบเพื่อรับวุฒิบัตรโดยผ่านความเห็นชอบในรูปแบบของกรรมการประเมินเพื่อให้ได้สูตินรีแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
4.ในการประชุมวิชาการทุกครั้งควรมีหัวข้อด้าน
”คุณธรรมจริยธรรม” ด้วยเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเห็นความสำคัญควรมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องโดยอนุกก.จริยธรรมเป็นเจ้าภาพพร้อมนำเสนอกรณีศึกษาเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม
5.การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อไปคงต้องเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางสูตินรีเวชและการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพราะสูตินรีแพทย์รุ่นใหม่จำนวนมากจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในรพ.ชุมชนขนาดเล็กที่ไม่มีความพร้อมในการทำผ่าตัดหรือรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน(รพ.ระดับF2, F1, M2)
6.การฝึกอบรมอนุสาขา(sub board) ต่อไปในอนาคตทุนจากต้นสังกัดรพ.ขนาดใหญ่ภาครัฐ(รพศ. รพท.)จะมีจำกัดเพราะมีอนุสาขาครบเกือบทุกแห่งแล้วต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรมให้กับภาคเอกชนเป็นหลักจึงควรคำนึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญเพราะมีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ผิดจริยธรรมได้ง่าย
7.การบันทึกMOUกับสธ.ตั้งแต่สมัยอ.ภิเศกเป็นประธานเพื่อแก้ไขปัญหาสธ.ทางสูตินรีเวชจะต้องทำต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จได้แก่
7.1 การผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นควรสอนแพทย์ประจำบ้านให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศมากเพียงใดต้องเข้าใจ Robson10 เป็นอย่างดีสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นได้และสามารถวางแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อออกไปปฏิบัติงานได้
7.2 การขจัดมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามให้หมดไปจากประเทศไทย
ปัจจุบันการตรวจHPVอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์แล้วขอให้สูตินรีแพทย์เข้าใจในปัญหาพร้อมทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ทั่วไปโดยปฏิบัติตามแนวทางของรวสนท.ในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเร็วขึ้น
8.สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทั้23แห่งจะต้องประสานสามัคคีกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ควรแข่งขันกันควรมีการช่วยเหลือกันในด้านวิชาการแต่ละสถาบันมีจุดเด่นด้านวิชาการที่แตกต่างกันควรให้โอกาสแพทย์ประจำบ้านได้ไปฝึกอบรมต่างสถาบันเพื่อเรียนรู้และทำความรู้จักอาจารย์สถาบันอื่นบ้างโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงเพื่อให้ได้สูตินรีแพทย์ที่มีคุณภาพ
9.การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านนั้นขอให้ทั้ง23สถาบันเน้นถึงปัญหาพื้นฐานของประเทศในด้านอนามัยแม่และเด็กรวมถึงสุขภาพสตรีไทยด้วยและในการสอบทุกครั้งควรให้มีข้อสอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเมื่อกลับไปปฏิบัติงานในรพ.จะได้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่อไป
10.รวสนท.ควรมีคนที่สามารถให้คำปรึกษากับสมาชิกได้ทุกเวลาในกรณีที่มีปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งหรือการฟ้องร้องเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นใจและมีแนวทางการจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก
11.กกบห.ไม่ควรกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากเกินไปโดยเฉพาะในกิจกรรมที่ทำเพื่อสมาชิกและสังคมส่วนรวมเพราะเราเป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรควรคิดถึงคุณค่าที่จะได้มากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นจำนวนเงิน
12.ควรให้การชื่นชมยกย่องสมาชิกรวสนท.ที่ทำคุณประโยชน์เป็นสูตินรีแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับของทุกคนอย่างน้อยปีละหนึ่งคนเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกคนอื่นๆ
13.สำหรับอนุกรรมการจริยธรรมนั้นจะเห็นได้ว่าจำนวนคดีลดลงไปแต่สาเหตุมักเป็นเรื่องเจตนารมณ์ของแพทย์ผู้ถูกร้องเรียนเป็นสำคัญไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเหมือนในอดีตจำนวนคดีของเวชศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์และการตรวจอัลตราซาวด์ดูความพิการทารกในครรภ์มีเพิ่มขึ้น
14.กกบห.ทุกคนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามาทำงานเพื่อรวสนท. จึงต้องมีความสามัคคีเป็นสำคัญไม่ควรมีการแบ่งสถาบันใดๆทั้งสิ้นควรตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมโดยยึดเอารวสนท.เป็นศูนย์กลางและควรชักจูงให้สมาชิกรุ่นใหม่สมัครเข้ามาทำงานให้รวสนท.เพื่อสร้างคลื่นลูกใหม่เพื่อมาทำงานให้รวสนท.ต่อไป
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณอาจารย์ภิเศก อดีตประธานฯที่ชักชวนให้สมัครเข้ามาเป็นผู้บริหารรวสนท.ถือเป็นสูติแพทย์ภูธรของสธ.คนแรกและให้เป็นรองประธานฯ และขอขอบคุณอาจารย์
การุณ ประธานฯที่ไว้วางใจให้เข้ามาเป็นรองประธานฯอีกสมัยหนึ่ง ผมได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประธานทั้งสองท่านที่บริหารรวสนท.แบบมืออาชีพ กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีเข้ามามากมายโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งต้องขอบคุณน้องๆกกบห.ทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติและให้ผมได้เรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆมากมาย ผมเชื่อว่ารวสนท.จะมีความก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จะเป็นตัวอย่างให้ราชวิทยาลัยอื่นๆดำเนินตามและจะช่วยให้งานอนามัยแม่และเด็กของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
“ขอบคุณที่เป็นคนดี”