ข่าวทั่วไป » กิจกรรมศึกษาดูงาน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรสู่เครื่องสำอาง ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

กิจกรรมศึกษาดูงาน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรสู่เครื่องสำอาง ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

16 ธันวาคม 2021
100   0

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สามและประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก เป็นประธานในการประชุม โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการประชุม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการดำเนินงานในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรสู่เครื่องสำอาง เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการดำเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล

เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นผู้นำการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่เป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งพัฒนาและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมาตรฐานเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนให้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม และมุ่งพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในระดับสากล

ที่ประชุมได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ภาพรวมของการยกระดับพืชสมุนไพรมูลค่าสูงแบบครบวงจร, ประเด็นการสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสวรรค์ ซึ่งมีการจัดทำโครงการ 7 โครงการดังนี้ 1.)โครงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับสากล 2.)โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรอย่างยั่งยืน

3.)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี Artificial intelligence Platform ในการควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 4.)โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรให้ได้สารสำคัญที่สูง 5.)โครงการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องสำอาง

6.)โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานอัตลักษณ์และศักยภาพทางการตลาด และ 7.)โครงการส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาด วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร และประเด็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรสู่เครื่องสำอางตลอดห่วงโซ่อุปทานและตัวอย่างผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่

จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัคลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงราย และประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณ สุธรรม เกื้อบุญส่ง