ข่าวเทศบาล » สืบฮีต ตามฮอย ย้อนรอย ประเพณียี่เป็ง

สืบฮีต ตามฮอย ย้อนรอย ประเพณียี่เป็ง

9 ธันวาคม 2021
261   0

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00  จังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีพุทธศักราช 2564 “สืบฮีตตามฮอย ย้อนรอยประเพณียี่เป็ง”

ด้วยจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ร่วมกับชุมชนวัดฝั่งหมิ่น  จัดงาน “สืบฮีตตามฮอย ย้อนรอยประเพณียี่เป็ง” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงราย  ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และรู้จักวิถีชีวิตคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น รวมถึงความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างจิตสร้างจิตสำนึก ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชาติให้คงสืบไป พร้อมกันนี้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมทำพิธีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำสวนสาธารณะริมน้ำกกยามเย็น (หลังวัดฝั่งหมิ่น) และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระทง อีกด้วย