ข่าวทั่วไป » จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาศาสนสถานในเขตเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาศาสนสถานในเขตเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2021
64   0

บ่ายวันนี้ (5 ธันวาคม 2564) ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงรายนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการกล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสัการะกตัญญุตาบูชา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนชนจิตอาสาร่มกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีเนื้อหาใจความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระราชโอรสองค์ ที่ ๓ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ แก่ปวงชนชาวไทย

และประเทศชาติทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ให้อยู่ดี มีสุข ด้วยทศพิธราชธรรมสมดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”พระราชกรณียกิจ ที่เห็นเป็นประจักษ์ในจิตใจของปวงชนชาวไทยและสายตาประชาคมโลก คือ ทรงพระราชทานแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้บุคคลทั่วไป รู้จักประหยัด อดออม พอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได้ตามอัตภาพของตน ทรงปลูกฝังให้ “รู้รัก สามัคคี ” อันเป็นคุณธรรมที่จะนำพาทุกสรรพสิ่ง กิจการงานทุกอย่าง ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนเพื่สร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน และน้อมจิตแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชา แด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่ รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพัฒนาดูแลรักษาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมกันจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดดอยจอมทอง วัดดอยงำเมือง วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง วัดเจ็ดยอด และวัดฝั่งหมิ่น