ข่าวหน้าหนึ่ง » วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ หจก.ชมศิลป์กรุ๊ป ผุดโปรเจคสร้างบริษัทจำลอง KCTCS Group เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม และนำผลผลิตจากดอยสูงของจังหวัดเชียงราย มาแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ หจก.ชมศิลป์กรุ๊ป ผุดโปรเจคสร้างบริษัทจำลอง KCTCS Group เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม และนำผลผลิตจากดอยสูงของจังหวัดเชียงราย มาแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

10 พฤศจิกายน 2021
983   0

ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐนา ปรัชญาวิชัย หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน นายกุลธวัช แสนคำปิง หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ นายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาแปรรูปอาหาร ผุดโปรเจคสร้างบริษัทจำลอง KCTCS Group เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม และนำผลผลิตจากดอยสูงของจังหวัดเชียงราย มาแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป ภายใต้แบรนด์เจียงฮาย Jiang Hight ภายใต้จุดมุ่งหมายอันเป็นความเชื่อของการจัดตั้งบริษัทจำลองที่ว่า “เราเชื่อในศักยภาพของผลผลิตและผู้คนบนดอยสูง” และ Concept ที่ว่า “One for Chance” ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปถึงผู้คนว่า ทุกการซื้อสินค้าจากแบรนด์เจียงฮาย 1 ชิ้น เท่ากับการสร้าง 1 โอกาสให้กับเด็กนักเรียนชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม

ทั้งนี้โดย โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นวิทยาลัยที่มีนักเรียนในความดูแล เป็นเด็กที่มาจากชายขอบและพื้นที่ตามดอยสูงของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ตามจุดมุ่งหมายของทางวิทยาลัยฯ ที่ต้องการจะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงชุมชนได้มากที่สุด

นักเรียนในความดูแลของทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มากกว่า 90% จึงเป็นเด็กชนเผ่า หรือที่เรียกว่านักเรียนรหัส G ซึ่งหมายถึง นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทยอยู่เป็นจำนวนมาก และแน่นอนว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขาดโอกาสทางสังคม กล่าวคือ ไม่สามารถไปสมัครงานหรือเรียนต่อได้เพราะไม่มีบัตรประชาชน และแน่นอนว่านักเรียนส่วนมากนอกจากขาดโอกาสทางสังคมแล้วยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปอาหารตลอดจนการประกอบธุรกิจ และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนและผู้คนบนดอยสูงอันเป็นภูมิลำเนาของเด็กนักเรียนต่อไป

โดยมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามในครั้งนี้ พร้อมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเป็นวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชที่ 9 ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ในปี  พ.ศ. 2539 ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นนามสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทาน

ปัจจุบันได้เปิดสอนวิชาชีพ 5 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)