ข่าวหน้าหนึ่ง » 💥พาณิชย์เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ

💥พาณิชย์เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ

26 ตุลาคม 2021
652   0


▶️ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Border & Cross Border Trade Forum 2021 กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


▶️ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นผ่านทั้งระบบ Zoom และ Onsiteตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการดูแลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมสินค้าไทย ที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาและเร่งรัดแผนงาน “การเจรจาการค้า” และ “การส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน” เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการส่งออกของไทย ไปตลาดโลกมากขึ้น อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายเปิดประเทศภายหลังวิกฤตการณ์ผลกระทบจากโควิด-19


▶️ สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีประเด็นการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เป็นการสร้างการเติบโตของพื้นที่ในทุกมิติ โครงการก่อสร้างถนนทางด่วนห้วยทราย – บ่อเต็น เป็นถนนเชื่อมระหว่าง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน – บ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน ได้อย่างมาก และการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน หรือตลาดการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce) เพื่อขับเคลื่อนผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดน เชื่อมโยงระหว่างจีน – อาเซียน


▶️ ซึ่งการประชุม Border & Cross Border Trade Forum 2021 ของพาณิชย์ทั้ง 17 จังหวัด ภาคเหนือ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษา ผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์เพื่อขยายการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนของกลุ่มภาคเหนือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

▶️ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย