ข่าวสังคม » สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 ตุลาคม 2021
89   0

วันนี้ (19 ตุลาคม 64 เวลา 17.00 น) ที่ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนบน) ซึ่งนำโดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายจิระชัย มูลทองโร่ย นายสถิต ลิ้มพงศ์พันธ์  นายมณเฑียร บุญตัน นายณรงค์ อ่อนสะอาด นายเสรี สุวรรณภานนท์ และแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในการติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า การลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนบน) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและติดตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ต้องการลดปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยจะติดตามในประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ การขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โอกาสนี้  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสรุปถึงแนวทางการขับเคลื่อนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์  มาเป็นทุนต่อยอด ทั้งเครื่องประดับ อาหาร และเครื่องแต่งกาย ภายใต้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนด้วยพลัง ของ  บวร

ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ทั้งการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การนำคนที่มีอาชีพหาของป่าเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันไฟป่า รวมถึงการใช้ช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

สำหรับการแก้ปัญหาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้มอบหมายให้อำเภอต่างๆ โดยเฉพาะอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกตามด้วยชุด ATK ตามลักษณะระบาดวิทยา ของทางการแพทย์ เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติ หากพบผู้ป่วยเพิ่มก็จะใช้มาตรการการเฝ้าระวังอาการที่บ้าน (Home Isolation) หรือ สถานที่เฝ้าระวังอาการของชุมชน (Community Isolation) ด้วยวิธีการ Bubble and Seal และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุระบาดที่รุนแรง  ทั้งนี้นี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลภายในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ด้วย

โอกาสเดียวกกันนี้ยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้ดีขึ้นและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญต่อไปด้วย