ข่าวทั่วไป » เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดครั้งที่ 35/2564 ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พิจารณาปรับเปลี่ยนคณะทำงาน หวังเปิดจังหวัดรับฤดูกาลท่องเที่ยวนี้

เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดครั้งที่ 35/2564 ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พิจารณาปรับเปลี่ยนคณะทำงาน หวังเปิดจังหวัดรับฤดูกาลท่องเที่ยวนี้

13 ตุลาคม 2021
71   0


เมื่อวันที่​ 12 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 35/2564 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือถึงแนวทางการยับยั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด ว่ามีการแพร่ระบาดเป็นลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) จำนวน 36 เหตุการณ์ ใน 11 อำเภอ โดยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและเวียงแก่น ตามลำดับ การดำเนินการฉีดวัคซีนในประชาชนกลุ่มต่างๆ และกลุ่มนักเรียน ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR ในจังหวัด 25 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ในจังหวัด 126 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรักษาจำนวน 394 ราย

โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารจัดการวัคซีน คณะเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และคณะติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของส่วนราชการและงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมคนเกิน 50 คนขึ้นไป เช่น งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสถานการณ์ภายในจังหวัดเรามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น และระบบสาธารณสุขในจังหวัดยังสามารถรองรับได้ดี มากกว่าการป้องกันการแพร่ระบาดคือการควบคุมผู้ติดเชื้อให้ได้ การเร่งตรวจหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้มากที่สุด และต้องมีแผนรองรับในทุกมิติ

ซึ่งเป้าหมายในการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ดำเนินต่อไปได้ และสอดคล้องกับนโยบายของ ศบค. ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับวัคซีนครบ 10 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ก่อนที่ เปิดรับแบบเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ และจังหวัดเชียงรายจะไม่ตกขบวนเพราะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดที่จะช่วยให้หลายธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษามาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อที่เราจะได้เปิดจังหวัดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะหากมี Cluster ใหญ่เกิดขึ้นก็จะไม่สามารถเปิดได้


อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายจะต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะ Blue Zone ที่เป็นอำเภอเป้าหมาย เช่น แม่สาย เชียงแสน เชียงของ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้มากที่สุด รวมถึง ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม สถานประกอบการ สินค้า Otop สินค้าเกษตร ภาคบริการต่างๆ ฯลฯ ต้องพร้อมให้บริการ ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางนี้จะประกาศเปิดจังหวัดอย่างเป็นทางการ ล่วงหน้า 15 วัน อีกครั้งหนึ่ง