ข่าวสังคม » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

13 ตุลาคม 2021
79   0


เมื่อบ่ายวันที่ (12 ตุลาคม 64) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมาหรือแนวทางการจัดทำโครงการ แผนงานการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมี พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงราย หัวน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ กิจกรรมจัดสื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน การอบรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ คนอยู่กับป่า ลดการเผาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาการทำเกษตรปลอดการเผาและการจัดการวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2564 – 2565 กิจกรรมจัดชุดลาดตระเวนร่วมประจำตำบลในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่งรุนแรง และพื้นที่ควบคุมเข้มข้น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 – 2565

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ ต้องมีการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการรับมือและร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน โดยเฉพาะมาตรการงดเผาโดยเด็ดขาดในห้วงประกาศ 60 วัน โดยเคร่งครัด เช่น กลุ่มที่จะเข้าไปหาของป่า ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน จะต้องมีข้อมูลรายชื่อผู้ที่เข้าไปหาของป่าในช่วงดังกล่าวให้กับอำเภอทุกอำเภอ โดยขอให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเร่งประสานความร่วมมือไปยังทุกพื้นที่ ทั้ง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ชุมชน


การเกิดไฟป่าหมอกควันนั้น แต่ละครั้งเป็นฝีมือของมนุษย์ที่ลักลอบเข้าไปหาของป่า เผาป่า จนเกิดปัญหาหมอกควันตามมา ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งจะกำหนดการให้มีการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตตรเป็นช่วงๆ และแบ่งโซนอำเภอในการเผาก่อนการงดเผาโดยเด็ดขาดในห้วง 60 วัน และจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจปัญหาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สถานีวิทยุหลัก และสื่ออื่นๆด้วย