ข่าวหน้าหนึ่ง » 23 ปี สู่เส้นทาง มหา’ลัย อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

23 ปี สู่เส้นทาง มหา’ลัย อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 ตุลาคม 2021
755   0

23 ปี มฟล. ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาครบถ้วน หวังก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาการการเรียนการสอนให้นักศึกษาพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในอนาคต พร้อมอัพเกรดสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ เปิด 3 หลักสูตรใหม่สอดคล้องสถานการณ์ ด้านวิจัยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ส่วนโรงพยาบาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาไปแล้ว 1,515 คน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ดำเนินพันธกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และครบรอบ 23 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นี้ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีแห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านช่องทางออนไลน์  www.facebook.com/MFUconnect

โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่ 10.30 น.เป็นต้นไป ด้วยพิธีถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีทางศาสนา และพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี และกิจกรรมอธิการบดีรายงานประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ก่อนจะเข้าสู่พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้พนักงานดีเด่น ทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความจำเป็น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความสำเร็จครบถ้วนทุกประการตามที่ได้มุ่งหวังไว้ วันนี้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาเติบโตเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและในนานาชาติ ดังที่ปรากฎในการจัดอันดับและการยอมรับโดยทั่วไป ปัจจุบันมีนักศึกษามาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยและอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วกว่า 33,000 คน กระจายตัวออกไปทำงานอยู่ทุกภาคส่วน ซึ่งสิ่งต่างๆ ทั้งหลายย่อมแสดงให้เห็นถึงความยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ความสำเร็จทั้งหลายมาจากความพยายามความมุ่งมั่นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย การสนับสนุนจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวในกิจกรรมรายงานประชาชนว่า ในปีนี้สถานการณ์โควิด มฟล.ได้ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งยังส่งเสริมอาจารย์ได้พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย ก้าวข้ามข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์เพื่อคงคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษาทั้งทางวิชาการควบคู่กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Learning Innovation Institute (MLii) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอด ผ่านโครงการ MFU Academy โดยเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการรูปแบบใหม่ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคม (Lifelong learning)

และเพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน Disruption นี้ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินงานด้าน Digital Transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์-ความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง), หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพและชีวการแพทย์ (ระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

            ด้านงานวิจัย ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติถึง 289 ผลงาน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากภายนอกมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งยังเป็น 1 ใน 13 สถาบัน ที่ได้รับงบประมาณสนุนภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 หรือ Reinventing University