คอลัมน์ » ทำงานอย่างไรให้สำเร็จ?

ทำงานอย่างไรให้สำเร็จ?

6 สิงหาคม 2021
167   0

ทำงานอย่างไรให้สำเร็จ?
คำถามที่ท้าทายผู้บริหารทุกระดับ
“ขอบคุณ พว.อังคณา โสภณ”
ผู้ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่แสนดี เลขาประจำตัว และน้องสาวที่รัก เปรียบประดุจมือขวาในการทำงานด้านอนามัยแม่และเด็กที่ช่วยกันทำให้งานนี้มั่นคงยั่งยืนถึงปัจจุบัน
ที่ได้เขียนบันทึกถึงอุปนิสัย ขบวนการ และวิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จของหมอณุ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ดังนี้

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
ด้านการประพฤติปฏิบัติตน
1. การครองตน
นายแพทย์พิษณุ  ขันติพงษ์ มีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน ประกอบไปด้วยคุณธรรม ควรแก่การยกย่อง โดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ประการ เป็นธรรมมะ ในการครองตน ที่ทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมด้วย หรือผู้ร่วมงานทำงานอย่างมีความสุข คือ
1.1.ทาน
ท่านให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ดูแลคนไข้และญาติด้วยความเต็มใจ  ท่านมีความสุขกับการให้เสมอ ท่านให้ความรู้ที่เป็นวิทยาทานแก่ผู้ร่วมงาน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นประจำ โดยค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร ท่านจะมอบไว้กับองค์กรเพื่อใช้ในการพัฒนางาน
1.2 ปิยะวาจา
เป็นที่ทราบกันดีว่า ท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีทุกเวลา พูดจาไพเราะทั้งกับผู้มารับบริการ  ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
1.3 อัตถจริยา
มีความประพฤติที่ดี เป็นแบบอย่างในการครองเรือน และ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานสาธารณประโยชน์  มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้สำเร็จ  แม้จะมีปัญหาหรือความยุ่งยาก  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค ท่านทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทางด้านการเงินหรือชื่อเสียง
1.4 สมานัตตา
มีการวางตนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ  รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  สามารถประพฤติและปฏิบัติตน ที่เป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป ได้เป็นอย่างดี

2. การครองคน
นายแพทย์พิษณุ  เป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ที่ร่วมงานด้วย  ท่านเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีตลอดเวลา  รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา รับฟังความคิดเห็นของทีมงานและผู้ร่วมงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล  ท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ท่านมีส่วนร่วมในเนื้องานที่รับผิดชอบทุกงาน โดยเฉพาะการติดตามประเมินความก้าวหน้าของงาน มีความสามารถในการคิดและจูงใจให้เกิดความร่วมมือในทีมงาน จะเห็นได้ว่างานทุกชิ้นได้รับความร่วมมือจากทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ให้โอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนร่วมแสดงความสามารถ และกล่าวชื่นชมเมื่อกระทำดี
ท่านให้บริการแก่คนไข้และผู้มาติดต่องานด้วยอัธยาศัยที่ดี มีความเสมอภาค ทั้งคนไข้ในโรงพยาบาลและจากคลินิก  ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ท่านยังแบ่งเวลามาให้บริการคนไข้ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีคนไข้มากมายที่ต้องการมาใช้บริการจากท่าน
ท่านยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา, ผู้ร่วมงาน และ ผู้ใช้บริการ คือ
2.1 เมตตา
มีความปรารถนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข ทำงานอย่างมีความสุข ไม่เลือกที่รัก มีความยุติธรรม ท่านเป็นผู้บริหาร ที่นำข้อมูล เหตุผล มาวินิจฉัย ตัดสิน ในการแก้ปัญหา
2.2 กรุณา
ท่านมีความปรารถนาให้ลูกน้องพ้นจากความทุกข์ หรือความไม่สบายใจ ท่านคอยให้ความช่วยเหลือ สอน แนะนำการทำงาน และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
2.3 มุทิตตา
ท่านมีความยินดีกับทุกคนที่ได้ดี  กล่าวชื่นชมผู้ที่กระทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานให้มีความก้าวหน้าในงานและในการดำเนินชีวิตที่ดี
2.4 อุเบกขา
มีความพอเพียงในลาภ ยศ สรรเสริญ   ท่านปฏิบัติงานด้วยใจรัก ไม่ได้มุ่งหวังที่ค่าตอบแทน ท่านบริหารปริมาณงานให้เหมาะสมกับเวลาที่พอดี   ไม่เบียดบังเวลาราชการ และปลูกฝังให้ผู้ร่วมงานใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด

3.การครองงาน
มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายและงานสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างความเจริญในการประกอบสัมมาอาชีวะ  โดยยึดหลักอิทธิบาท 4 ประการ คือ
3.1 ฉันทะ
มีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ  ทำงานด้วยใจทุกชิ้นงาน  ทำงานทุกอย่างด้วยความสุข
3.2 วิริยะ
มีความขยันหมั่นเพียรในงานที่รับผิดชอบ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีการศึกษา  หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  ท่านส่งเสริมให้มีการนำความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจัก (Evidence base practice) มาใช้ในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อผู้ใช้บริการ
3.3 จิตตะ
มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ โดยเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบทุกงาน  มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเสมอ  แก้ไขปัญหางานด้วยปฏิภาณไหวพริบ มีการนำผลงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้มีการสนับสนุนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ท่านสามารถทำงานที่ยาก ให้สำเร็จเป็นผลดี จนเป็นที่ยกย่องของผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
3.4 วิมังสา
ท่านมีจิตใจหนักแน่น ใช้สติปัญญาไตร่ตรองทุกสถานการณ์ เป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำงานที่ละเอียดรอบคอบ เน้นการทำงานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ ได้ผลงานตามเวลาที่กำหนด

อังคณา โสภณ
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ที่ทำงานร่วมกับนพ.พิษณุ ขันติพงษ์
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการที่
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์