ข่าวหน้าหนึ่ง » จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา covid-19 ได้สร้างความยากลำบากให้แก่ประชาชนอย่างยิ่ง มีผู้ที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและลำบาก กับการครองชีพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา covid-19 ได้สร้างความยากลำบากให้แก่ประชาชนอย่างยิ่ง มีผู้ที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและลำบาก กับการครองชีพ

17 กรกฎาคม 2021
153   0

▶️ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาวธานี ได้หาหรือกับผมว่า มีความประสงค์ที่ต้องการจะช่วยผู้ที่ประสพความเดือดร้อนจริงๆ จึงได้ประสานกับกองสวัสดิการ เทศบาลนครเชียงราย ให้หาผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ มารับมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการครองชีพประจำวัน

▶️ โดยความร่วมมือร่วมน้ำใจจากพันธมิตร อาทิ รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย, คุณพัสวี ชุ่มใจ, ผศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ, ดร.วรรัตน์ ขยันการ, ผศ.สาโรจน์ ปัญญามงคล, คุณวิภาส คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ พร้อมด้วย คุณธวัชชัย คุณอมร พุฒิพิริยะ CEO บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

▶️ ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนมาก พร้อมทั้งได้มอบเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อประทังความเดือดร้อนในเบื้องต้น