ข่าว มร. ชร. » มร.ชร. ร่วมมือวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย(ECTI) กำหนดจัดงาน International conference DAMT

มร.ชร. ร่วมมือวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย(ECTI) กำหนดจัดงาน International conference DAMT

30 เมษายน 2021
186   0

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. ร่วมมือวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย(ECTI) กำหนดจัดงาน International conference DAMT ระหว่างวันที่  26-28 ม.ค. 2565 ที่ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ผศ.ดร.ภูมิพงษ์  ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย อ.อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดี และ อ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงราย เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการโดยมีนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย(ECTI) ร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการมุ่งพัฒนางานด้านวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และคณาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งในปีนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย(ECTI) และกำหนดจัดงาน International conference DAMT : Digital Arts, Media and technology  NCON : ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  26-28 มกราคม 2565 ที่ จ.เชียงราย